Regler och UN

ADR/ADR-S

För landsvägstransport av farligt gods i Sverige gäller de regler som anges av MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i deras regelverk MSBFS 2016:8, ADR-S 2017. Dokumentet, som omfattar 1265 sidor, finns här som en hämtbar PDF-fil. https://www.msb.se/externdata/rs/b8b2b0d2-592a-48a5-8969-5a896decac98.pdf

ADR är en förkortning för European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Bokstaven S i ADR-S talar om att det är en anpassning av reglerna till svenska förhållander.
MAN Fuel Truck. Cargo 1219 Isopropanol. Credit to wallp.eu

ADR-S gäller för alla som transporterar farligt gods. Kraven gäller volymer, behållare, märkning, skyddsutrustning, utbildning, transporthandlingar, märkning av fordon m.m. Men, det finns ett undantag för privatpersoner.

MSB undantagsregel för privatpersoner

För att inte hindra privatpersoner från att transportera drivmedel till sina gräsklippare, båtmotorer, motorsågar, snöskotrar, snöslungor och för alla som utövar motorsporter så har MSB infört vissa undantag/lättnader för privatpersoner.

Bestämmelserna i ADR/ADR-S gäller inte för:

Transport av farligt gods som privatpersoner utför, om detta gods är förpackat för detaljhandelsförsäljning och är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid, under förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden. När sådant gods utgörs av brandfarliga vätskor som transporteras i återfyllningsbara behållare, fyllda av eller åt privatpersoner, får mängden inte överstiga 60 l per behållare och totalmängden inte överstiga 240 l per transportenhet. Farligt gods i IBC-behållare, storförpackningar eller tankar betraktas inte som förpackat för detaljhandelsförsäljning.
Det innebär att du som privatperson kan fylla behållare (jeepdunkar och andra bensindunkar) med de mängder brandfarlig vätska som beskrivs ovan och som saknar UN typgodkännandemärkning. På transportenheten får det även finnas 60 liter, som reservbränsle till fordonet/dragfordonet.  Reservbränslet ska vara avsett för fordonet som transporterar drivmedlet.

MSB originaltext finns här : https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/Undantag–lattnader/Privatpersoner

Credit to Bohn Aluminum and Brass Corporation – Arthur Radebaugh – May 1945

Då ADR/ADR-S tillämpas

Om transporten skulle vara en fullvärdig farligt godstransport (större mängder, yrkesmässigt), det är först då som regelverket ställer krav på typgodkända förpackningar.

Moderna jerricans (jeepdunkar på 20 liters och av metall) som säljs i Sverige för transport och förvaring av bensin, ska enligt ovan, d.v.s. modellen och utförandet ska vara godkända av ett ackrediterat provningsorgan. Provningsorganet i Sverige var tidigare SP, Statens Provningsanstalt och från 2018 av RISE, Research Institutes of Sweden AB. Även andra länders provningsorgan kan godkänna en produkt för försäljning och användning i Sverige.

Så här skriver SWEDAC på sin hemsida: Genom internationella avtal mellan ackrediteringsorgan i olika länder ska provning, certifiering och kontroll som utförs under ackreditering i andra länder erkännas som likvärdig den som utförs i det egna landet.

Exempelvis kan en dunk vara godkänd av tyska Technische Überwachungsvereine, TÜV/GS och säljas i Sverige. GS = Geprüfte Sicherheit är en frivillig tredjepartsprovning.

Provningsföreskrifterna för jerricans – det är FN:s benämning på bl.a. jeepdunkar – finns i ett av FN utgivet och av berörda länder godkänt dokument. Dokumentet är på 264 sidor och finns här: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/adr2011/English/Part6.pdf

FN Dokumentet är baserat på den äldre standarden ISO 16104:2003 som finns här: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16104:ed-1:v1:en

Här finns en kort film på Youtube som visar när dunkar från Valpro Ltd Valmiera Lettland genomgåt provning för UN märkning: https://www.youtube.com/watch?v=ktjY25s2lbA

Motsvarande film från Yates Steels, Stockport England finns här: https://www.youtube.com/watch?v=ti5K-sSudn8

UN Märkningen

Godkända dunkar har nertill på ena sidan märkningen UN inom en cirkel och en teckensträng med godkännande-markeringen. Så här kan märkningen på en jeepdunk se ut.

UN 3A1/Y1.2/200/16/B/1096-100188

UN FN:s förpackningssymbol (Godkännandemärkning) Cirkel med UN
3A1 Slag av förpackning – Förpackningskod 3 = Dunk A= Stål 1= Fast lock
Y1.2 Y = Godkänd för förpackningsgrupp II
Ex. UN 1203 Bensin. Klass 3 Brandfarliga vätskor
1.2 = Innehållets högsta densitet
200 Klarar hydrostatiska trycket 200 kPa
Kravet är minst 100 kPa. Det är godkänt!
200 kPa = 2 bar
16 Tillverkningsår 2016
B Tillverkningsland Belgien
1096 Provningsorganets identifikation Rapportens nummer
100188 Provningsorgan

Här är en annan märkning på en Jeepdunk. Märkningen är lånad från svenska försvarets dokument SäkI Tp farligt gods, Avsnitt 13, sidan 72.

UN 3A1/Y/100/07/CZ/CIM 0906/UMG

Det som skiljer märkningen från den tidigare dunken, är att den här dunken är godkänd för det hydrostatiska trycket 100 kPa. Dunken är tillverkad i Tjeckien 2007.

På sidan Sverige finns en dunk från svenska försvaret som är märkt:

UN3A1/X1.7/300/91/D/BAM 3067 B.

Den har en ”tåligare” klassning än de två tidigare dunkarna. D står för tillverkningslandet Tyskland och BAM är provningsanstalten som certifierat dunken. BAM, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.

Övrigt

  • Provtryckningen sker med 1,5 alternativt 1,75 gånger godkänt tryck och sker på 3 exemplar. Inget läckage får uppstå under 30 minuter.
  • På vissa Jeepdunkar finns en sprint som låser locket i stängt läge. Det finns inget i UN-regelverket som säger att en sprint ska finnas. Sprinten är en extra säkerhetsanordning, då sprinten inte kan placeras i rätt läge, förrän locket är ordentligt stängt.
  • För att genomföra en komplett provning, som i vissa avseenden är förstörande, så krävs tillgång till 13 objekt (dunkar).

Förpackningskoder

En bra förklaring, på engelska, om de olika förpackningskoderna finns här: https://www.labelmaster.com/un-markings

Eller här: http://www.darbox.com/index.php/our-services/un-packaging-codes

Mer information

Kolla gärna företaget DGM Worldwide Network / DGM Sverige AB hemsida för publikationer m.m.: http://www.dgm.se/farligt-gods/lagar-regler DGM = Dangerous Goods Management.

Credit – Official US Army Signal Corps Photo – FIS-121-2-C Third Army Maneuvers in Louisiana 1942

Möjligen några skrönor, men också fakta om bensindunken som överlevde andra världskriget.

Translate »